Media


CLAASY Magazine
March 2014


WESTCHESTER Magazine
February 2013


Body Magazine
November 2012


Rye Record Newspaper
March 2013


NY Japion